Registrace dronu - povinna od 31.12.2020

Problematika reklamací a vše kolem nich, rady a zkušenosti spotřebitelů...

Moderátor: Mods_senior

xxnovak
nováček
Příspěvky: 1
Registrován: leden 21
Pohlaví: Muž

Registrace dronu - povinna od 31.12.2020 - testy

Příspěvekod xxnovak » 01 led 2021 20:32

Ahoj, koukam ze jste celkove skepticky vuci registraci, ale jestli bude chtit provest, mozna vam toto pomuze.
Teda udelal jsem registraci az na 3 a jeste k tomu s 10 chybami z 40 otazek. Ale snad nekdo z vas me chyby odhalite a opravite.
Stranky na registraci : https://dron.caa.cz/

40. UAS má určitá omezení týkající se prostředí provozu (rozsah provozních teplot, maximální odolnost vůči větru, meteorologické podmínky, atd.). Kde má dálkově řídící pilot tyto informace primárně hledat?
Na diskuzních fórech dálkově řídících pilotů.
Na internetových stránkách prodejce.
Na internetových stránkách Úřadu pro civilní letectví.
x V uživatelské příručce.


39. Je potřeba u funkce Return to Home (RTH) modifikovat parametry pro postup ztráty spojení pro každý let?
Je nezbytné nastavit bod bezpečného návratu „domů“ a nadmořskou výšku pro návrat domů, avšak pouze při letech nad shromážděním lidí.
Parametry pro postup ztráty spojení nezávisí na oblasti provozu a neměly by být modifikovány.
x Pro každý let je potřeba nastavit bod bezpečného návratu „domů“ a nadmořskou výšku pro návrat "domů".
Parametry pro postup ztráty spojení jsou přednastaveny výrobcem a nelze je modifikovat.


38. Je dovoleno, aby byli lidé na veřejném místě zachyceni na záběrech pořízených UA?
Ano, pokud záznam každé osoby netrvá déle než 5 sekund.
Ano, pokud snímky a videa necílí na jednotlivce.
x Ne, vždy je to předpisy výslovně zakázáno.
Ano, pokud nejsou snímky a videa sdíleny na internetu.


37. Které z tvrzení ohledně provozu UA nad stadionem s přítomnými diváky je správné?
x UA nesmí přelétat nad shromážděními lidí.
Provoz je možný, pokud není pořizován záznam události.
Provoz je možný, pokud jsou k tomu vhodné meteorologické podmínky.
Pokud je UA ve vlastnictví provozovatele stadionu, rozhoduje o provozu UA provozovatel stadionu.


36. Únavu dálkově řídícího pilota může zvýšit:
Současné provádění více činností.
x Všechny uvedené možnosti jsou správné.
Prodloužení doby letu nad původní předpoklad.
Manuální řízení bezpilotního letadla.


35. Spojení kolika družic s UAS je potřeba k získání polohy pomocí GPS?
Stačí jedna nebo dvě.
Minimálně 4.
Na počtu družic nezáleží.
x Minimálně 3.


34. Musí dálkově řídící pilot před letem s UAS provést předletovou kontrolu jeho vybavení?
x Ano, dálkově řídící pilot musí před letem zkontrolovat, že UAS funguje správně.
Ne, pouze pokud UAS létá pro komerční účely a přelétává pouze osoby zapojené do provozu.
Ano, ale pouze pokud došlo k nedávnému poškození UAS a pilot ho byl schopen opravit.
Ne, není povinností dálkově řídícího pilota zkontrolovat stav UAS před letem.


33. Může mít konzumace alkoholu vliv na podmínky bezpečnosti letu?
Pouze při letu v řízeném vzdušném prostoru.
Ne, konzumace alkoholu nemá na dálkově řídící piloty vliv.
Ano, ale pouze pokud je hladina alkoholu v krvi vyšší než 0,5 promile.
x Ano, vždy.


32. Do jaké vzdálenosti může pilot s bezpilotním letadlem letět?
Do vzdálenosti maximálně 200 metrů od místa dálkově řídícího pilota.
Do vzdálenosti stanovené v příručce výrobce dodávané s bezpilotním letadlem.
Do vzdálenosti, na kterou je pilot schopen bezpilotní letadlo jasně vidět bez použití technických prostředků jiných než brýle a kontaktní čočky.
x Do vzdálenosti, na kterou je pilot schopen bezpilotní letadlo jasně vidět bez použití technických prostředků jiných než brýle a kontaktní čočky, má přehled o vzdušném prostoru a pozoruje provozní prostředí.


31. Pokud při provozu konkrétního UAS dojde k „mimořádné situaci“, co je obecně potřeba zohlednit?
Postup je vždy stejný, bez ohledu na to, o jaké bezpilotní letadlo se jedná.
Každé bezpilotní letadlo je jiné, a specifika je proto třeba ověřit v průběhu letu v uživatelské příručce daného UAS.
Každé bezpilotní letadlo je jiné, a specifika je proto třeba ověřit před letem v regulačních materiálech Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA).
x Každé bezpilotní letadlo je jiné, a specifika je proto třeba ověřit před letem v uživatelské příručce daného UAS.


30. Proč je důležité při pořizování snímků nebo videí pomocí UAS zohlednit problematiku GDPR?
Aby se zabránilo jakémukoli porušování zákazu fotografování.
Aby se zabránilo letům v zakázaném vzdušném prostoru.
Aby se zabránilo šíření utajovaných informací.
x Aby se předešlo fotografování osob takovým způsobem, který umožňuje jejich identifikaci na snímcích.


29. Která z následujících možností představuje nezapojenou osobu?
Osoba, která byla poučena a výslovně souhlasila s účastí na provozu.
x Turista sledující provoz.
Dálkově řídící pilot.
Pozorovatel UA.


28. Jaké jsou v „otevřené“ kategorii provozu požadavky na registraci provozovatelů?
x Registrace je povinná pro provozovatele bezpilotních letadel těžších než 250 g, nebo letadel lehčích než 250 g, jsou-li vybavena záznamovým zařízením, jako je kamera nebo mikrofon, nejedná-li se o hračky.
Registrace je povinná pro provozovatele bezpilotních letadel těžších než 250 g.
Registrace je povinná pro provozovatele všech bezpilotních letadel.
Registrace je povinná pro provozovatele využívající bezpilotní letadla výhradně ke komerčním účelům.


27. Kdo je provozovatelem letadla?
Prodejce bezpilotního letadla.
Dálkově řídící pilot bezpilotního letadla.
x Osoba odpovědná za to, že let bude proveden bezpečně a že dálkově řídící pilot má odbornou způsobilost pro třídu používaného bezpilotního letadla.
Výrobce bezpilotního letadla.


26. Jak správně zareaguje dálkově řídící pilot v případě neočekávaného přeletu nad nezapojenými osobami?
Okamžitě přistane.
x Co nejvíce zkrátí dobu, po kterou UA nad těmito osobami letí.
Přelet nezapojených osob dokončí bez omezení a při zpátečním letu osoby přeletí znovu.
Zastaví UA nad nezapojenými osobami a počká, dokud osoby nezmizí z oblasti provozu.


25. Při letu UA pod masivním ocelovým mostem lze důvodně předpokládat:
Poruchu baterie a vysazení motoru.
Vyšší spotřebu baterie.
x Neočekávanou ztrátu VLOS.
Problém s kompasem a ztrátu GPS.


24. Které z následujících tvrzení je pravdivé?
Nařízení UAS se nevztahují na lety bezpilotních letadel nad pozemkem ve vlastnictví dálkově řídícího pilota nebo provozovatele UAS.
- Nařízení UAS definuje „shromáždění lidí“ jako seskupení 100 nebo více osob.
x Nařízení UAS (nařízení (EU) 2019/947) neplatí pro provoz UAS uvnitř objektů (budov).
- Nařízení UAS definuje „shromáždění lidí“ jako seskupení 12 nebo více osob.


23. Co z následujícího není v odpovědnosti dálkově řídícího pilota?
Mít příslušnou způsobilost pro podkategorii zamýšleného provozu UAS pro provádění svých úkolů a mít při provozu UAS u sebe průkaz způsobilosti.
Pokud je držitelem průkazu způsobilosti a má dostatečnou praxi, nevyžaduje se, aby dodržoval uživatelskou příručku a postupy provozovatele.
x Nevykonávat povinnosti pod vlivem psychoaktivních látek nebo alkoholu, nebo pokud je zdravotně nezpůsobilý k výkonu svých úkolů v důsledku zranění, únavy, užívání léků, nevolnosti nebo jiných příčin.
Získat aktualizované informace relevantní pro zamýšlený provoz ohledně zeměpisných zón publikovaných členským státem provozu.


22. Kde lze získat informace o výkonnostních omezeních konkrétního UA?
Na internetových stranách Úřadu pro civilní letectví.
V regulačních materiálech Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA).
x V uživatelské příručce daného UAS.
Praktickou zkouškou.


21. Je povoleno létat bezpilotním letadlům uvnitř zeměpisných zón?
Provoz je možný pouze v souladu s podmínkami a/nebo omezeními dané zeměpisné zóny.
Ano, pokud je výška letu omezena na 50 m a meteorologické podmínky jsou vyhovující.
x Ne, všechny lety prováděné v těchto zónách vyžadují povolení příslušného správního orgánu.
Ano, pokud je hmotnost UA nižší než 2 kg a meteorologické podmínky jsou vyhovující.


20. Které tvrzení o provozu ve vizuálním dohledu (VLOS) je správné?
Pokud není schopen UA vidět pilot, spoléhá se na pozorovatele vzdušného prostoru.
Za VLOS se považují lety do výšky maximálně 120 m nad zemí.
x Provozem VLOS se rozumí, že UA zůstává po celou dobu letu v dohledu.
Pokud se UA ztratí z dohledu díky přírodním překážkám, jedná se stále o VLOS.


19. Kdo je odpovědný za pojištění dronu, je-li pojištění právními předpisy požadováno?
Pouze dálkově řídící pilot.
Jak provozovatel dronu, tak dálkově řídící pilot.
x Požadavek na pojištění provozu UA neexistuje.
Pouze provozovatel dronu.


18. „Otevřená“ kategorie provozu vyžaduje:
Certifikaci UAS a osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota.
Povolení Úřadu pro civilní letectví.
Předložení posouzení bezpečnostních rizik nebo prohlášení (deklarace) o provozu Úřadu pro civilní letectví.
x Registraci provozovatele UAS, osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota a dodržování provozních omezení této kategorie provozu.


17. Bezpilotní letadlo o hmotnosti 3 kg létá ve vodorovné vzdálenosti 7 m od nezapojených osob. Je tento provoz legální?
Ano, i bez štítku třídy spadá do třídy C2, pro kterou je minimální bezpečná vodorovná vzdálenost od nezapojených osob 5 m.
Ne, i bez štítku třídy spadá do třídy C3 a musí dodržovat minimální bezpečnou vodorovnou vzdálenost od nezapojených osob 150 m.
Ano, i bez štítku třídy spadá do třídy C1 a může létat i nad nezapojenými osobami, pokud se nejedná o shromáždění lidí.
x Ne, pokud je toto UA vybaveno štítkem třídy C2, musí dodržovat vzdálenost nejméně 30 m od nezapojených osob, resp. 5 m s aktivní funkcí nízkorychlostního režimu „low speed mode“.


16. Doplňte správně následující větu: „Kontrolní seznam pro předletovou kontrolu...“:
používají pouze profesionální dálkově řídící piloti.
x používají piloti bezpilotních letadel k zajištění jejich bezpečného a legálního provozu.
může být využit policií ke kontrole, zda dálkově řídící pilot splňuje předpisy.
lze použít k informování nezapojených osob, čímž se z nich stanou osoby „zapojené“.


15. Co v kontextu bezpilotních letadel znamená prakticky zkratka VLOS?
Pilot létá se svým bezpilotním letadlem do takové vzdálenosti, že jej není schopen vidět.
Pilot létá v blízkosti osob horizontálně.
x Pilot létá s bezpilotním letadlem tak, že je schopen ho po celou dobu letu vidět.
V rámci předletové přípravy pilot zkontroloval předpověď počasí.


14. V rámci předletové kontroly pilot nemusí zkontrolovat:
Okolní vzdušný prostor a případnou přítomnost jiných uživatelů vzdušného prostoru.
Správnou polohu těžiště u soukromě zhotoveného letadla s pevnými křídly.
Bezpečné a zajištěné nasazení vrtulí.
x Letové plány letadel s pilotem na palubě v oblasti provozu.


13. Kde naleznete aktuální vyobrazení zeměpisných zón v ČR pro bezpilotní letadla?
Na internetových stránkách Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu (Eurocontrol).
Na internetových stránkách Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA).
x Na internetových stránkách Úřadu pro civilní letectví (ÚCL).
Na internetových stránkách Řízení letového provozu ČR, s.p. (ŘLP ČR, s.p.).


12. Jaký systém osvětlení musí být na bezpilotním letadle zastavěn pro noční lety?
Červená / zelená světla.
Žluté / červené stroboskopické světlo.
Zelené stroboskopické světlo.
x Bílé stroboskopické světlo.


11. Je létání za podmínek vizuálního dohledu (VLOS) podmíněno využitím pozorovatele bezpilotního letadla?
Ano, dálkově řídící pilot musí vždy využívat pozorovatele bezpilotního letadla.
Ano, jedná se o požadavek nařízení (EU) č. 209/947 pro provoz VLOS.
Ne, můžete využít nezapojenou osobu, aby vám pomohla.
x Ne, pro létání s bezpilotním letadlem ve vizuálním dohledu (VLOS) není potřeba využít pozorovatele bezpilotního letadla.


10. Jaká je správná reakce dálkově řídícího pilota, pokud do zóny jeho provozu vstoupí jiný provoz letadel?
Musí dát přednost rozměrově menším letadlům.
Musí dát přednost všem jiným letadlům.
Musí dát přednost letadlu přilétávajícímu zprava.
x Musí dát přednost pouze letadlům s pilotem na palubě.


9. Jaká je povolená maximální výška od nejbližšího bodu na povrchu země?
100 m
x 120 m
150 m
50 m


8. Které z údajů „předpovědi počasí“ by měly být pro provoz Vašeho UAS nejpodstatnější?
Všechna data meteorologické zprávy METAR.
x Teplota, vítr, vlhkost, srážky.
Výstrahy na námrazu a bouřky, úrovně ozónové vrstvy a pylových alergenů.
Letová dohlednost, atmosférický tlak.


7. Situační povědomí dálkově řídícího pilota je založeno na:
x Schopnosti pilota vnímat všechna možná rizika v provozním prostředí, chápat je a jednat podle nich.
Schopnosti pilota ovládat UAS pomocí vizuálního systému připojeného ke kameře, jako je metoda FPV (first-person view).
Schopnosti pilota ovládat UAS s pomocí pozorovatele bezpilotního letadla.
Schopnosti pilota provozovat UAS mimo vizuální dohled.


6. Co se v letectví rozumí pojmem „security“?
Pravidla létání ve vzdušném prostoru stanovující právo přednosti.
x Ochrana letectví před protiprávními činy.
Zvláštní pojištění pokrývající škody zapříčiněné provozem UAS.
Funkce UAS, která zamezuje letu ve vyhrazeném vzdušném prostoru.


5. Která z následujících možností pro provoz UAS označených třídou C0 v podkategorii A1 je pravdivá?
x Dálkově řídící pilot může přelétat nezapojené osoby, ale nikdy shromáždění lidí.
Dálkově řídící pilot může přelétat shromáždění lidí a od nezapojených osob musí dodržovat vodorovnou vzdálenost alespoň 30 m.
Dálkově řídící pilot může přelétat nad shromážděním lidí a nad nezapojenými osobami.
Dálkově řídící pilot nepřelétává shromáždění lidí, a musí důvodně očekávat, že nebude přelétávat žádné nezapojené osoby.


4. Kdy je potřeba prohlédnout hlavní součásti UAS?
Příležitostně.
Jen v případě nehody.
Pouze při letu nad shromážděními lidí.
x Před každým letem a po něm.


3. Je provoz UAS v těsné blízkosti řízeného letiště povolen?
Ano, pilot musí dodržovat omezení dané příslušnými zeměpisnými zónami v oblasti provozu.
Ano, v blízkosti letiště může pilot létat v tzv. „NO-FLY“ zeměpisných zónách.
Ano, pilot nesmí létat pouze v prostoru aktivních vzletových a přistávacích drah letiště.
x Ne.


2. Co je to „kontrolní seznam“ a jak jej lze použít, ve vztahu k provozu UAS?
Strukturovaný seznam oblastí provozu, které byly v souvislosti s provozem UAS již posouzeny. Při použití tohoto kontrolního seznamu není třeba předmětné oblasti provozu znovu posuzovat.
x Strukturovaný seznam předepsaných položek a činností, které musejí být provedeny, nebo body, jež je třeba zohlednit. Lze ho použít např. pro předletovou přípravu, předletovou kontrolu, nouzové postupy, údržbu.
Seznam, který je potřeba použít k prokázání, že byly pravidelně prováděny všechny nezbytné kontroly UAS. Používá se výhradně pro potřeby pojištění provozu UAS a při kontrole policií.
Seznam dat předletových kontrol, který lze využít při jakékoli pojistné události.


1. Jak můžete v souvislosti s provozem UAS definovat „mimořádnou situaci“?
Pouze situace, při níž je v důsledku úplné ztráty řízení nevyhnutelná havárie UA.
x Situace je definována jako „mimořádná“ pouze pokud je uvedena v seznamu „mimořádných události“ v materiálech AMC nebo v uživatelské příručce.
Pouze situace, přinichž dojde k ohrožení nezapojených osob a kdy je nevyhnutelná letecká nehoda.
Situace, při níž je reálná možnost provozu UAS omezena v důsledku jedné nebo více nepředvídaných (nenadálých) událostí.


xx.Které tvrzení o provozu nad shromážděním lidí je správné?
Pokud jsou osoby tvořící shromáždění zapojené do provozu.
Povoluje se při letu nejméně 120 metrů nad úrovní země.
x V „otevřené“ kategorii provozu je let nad shromážděním lidí zakázán.
S předchozím souhlasem osob, které tvoří shromáždění.

xx.Je možné pořizovat snímky nebo videa soukromého života osob?
Ano, pokud jsou snímky a videa pořizovány ve veřejných prostorech.
Ano, pokud nejsou snímky a videa sdíleny na internetu.
x Ne, pokud nemáte od těchto osob výslovný souhlas.
Ano, pokud jsou snímky a videa pořizovány v soukromých prostorech.

xx.Co je považováno za autonomní provoz?
x Rozumí se jím provoz, při kterém je bezpilotní letadlo provozováno bez možnosti zásahu dálkově řídícího pilota.
Rozumí se jím provoz, během kterého je bezpilotní letadlo manuálně řízeno.
Jedná se o provoz v automatickém režimu s možností zásahu dálkově řídícího pilota.
Rozumí se jím provoz, během kterého bezpilotní letadlo letí s pomocí dálkově řídícího pilota.


xx.Během předletové kontroly není potřeba ověřit následující faktory související s bezpečností letu:
Vhodnost meteorologických podmínek.
Vhodnost provozní oblasti (zejména přítomnost překážek a osob v oblasti provozu).
Úroveň nabití baterie, případně dobíjení baterie (je-li to použitelné).
X Hmotnost bezpilotního letadla.


xx.Je při řízení bezpilotního letadla povoleno pití alkoholu?
Ne, řízení s více než 0,2 promile v krvi je nelegální.
Ano, pokud je pilot držitelem osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota.
X Ne, nikdy.
Ano, pokud je pilotovi více než 18 let.

xx.Kdo zajišťuje pokyny pro údržbu?
Pro UAS nejsou požadovány pokyny pro údržbu.
X Výrobce UAS.
Úřad pro civilní letectví.
Prodejce UAS.

Reklama
petr22
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 53901
Registrován: únor 12
Pohlaví: Muž

Re: Registrace dronu - povinna od 31.12.2020

Příspěvekod petr22 » 01 led 2021 20:59

38 - GDPR - lidi fotit muzes ale nesmi byt identifikovatelni - viz otazka 30 kde jsi odpovedel stejne

25 - kdyz vletis pod ocelovy most, prestanes dron videt ? Ovlivni to kompas a GPS.

23 - ma byt podle me dodrzovani prirucky

19 - pojisteni poodle me muze byt vyzadovano napr pri komercnim pouziti

13 - ci domena je to ? dronview.rlp.cz

1. je podle me spravne posledni moznost (by ten seznam mel asi milion stran)

Me na tom fascinuje to, ze registrovat se musi cokoliv co leta, ale otazky se tykaji pouze dronu
a neni tam temer zadna otazka tykajici se principu letu letadel.

Proste dotaz ve smyslu - pri startu vam vysadi levy motor, na letiste se budete vracet levou
nebo pravou zatackou ? (pricemz odpoved neni jednoslovna)

Pricemz zmatkujici clovek co nezna zakladni principy je jednim z nejvetsich nebezpeci, protoze
ma velkou sanci se zritit.

Stejne tak neni technicky resitelne dodrzeni vysky 120 metru ani letani nad osobami pokud neexistuje
zadna moznost overeni vysky ani toho co se nachazi primo pod letounem.

anulka001
nováček
Příspěvky: 1
Registrován: únor 21
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Registrace dronu - povinna od 31.12.2020

Příspěvekod anulka001 » 22 úno 2021 20:23

Zdravím,

myslím, že u těchto otázek jsou správné ty zvýrazněné odpovědi (odpověděla jsem tak při testu a žádnou chybu mi to nehodilo)
Tak snad to pomůže :-)

38. Je dovoleno, aby byli lidé na veřejném místě zachyceni na záběrech pořízených UA?
Ano, pokud záznam každé osoby netrvá déle než 5 sekund.
Ano, pokud snímky a videa necílí na jednotlivce.
x Ne, vždy je to předpisy výslovně zakázáno.
Ano, pokud nejsou snímky a videa sdíleny na internetu.


35. Spojení kolika družic s UAS je potřeba k získání polohy pomocí GPS?
Stačí jedna nebo dvě.
Minimálně 4.
Na počtu družic nezáleží.
x Minimálně 3.

25. Při letu UA pod masivním ocelovým mostem lze důvodně předpokládat:
Poruchu baterie a vysazení motoru.
Vyšší spotřebu baterie.
x Neočekávanou ztrátu VLOS.
Problém s kompasem a ztrátu GPS.


23. Co z následujícího není v odpovědnosti dálkově řídícího pilota?
Mít příslušnou způsobilost pro podkategorii zamýšleného provozu UAS pro provádění svých úkolů a mít při provozu UAS u sebe průkaz způsobilosti.
Pokud je držitelem průkazu způsobilosti a má dostatečnou praxi, nevyžaduje se, aby dodržoval uživatelskou příručku a postupy provozovatele.
x Nevykonávat povinnosti pod vlivem psychoaktivních látek nebo alkoholu, nebo pokud je zdravotně nezpůsobilý k výkonu svých úkolů v důsledku zranění, únavy, užívání léků, nevolnosti nebo jiných příčin.
Získat aktualizované informace relevantní pro zamýšlený provoz ohledně zeměpisných zón publikovaných členským státem provozu.


21. Je povoleno létat bezpilotním letadlům uvnitř zeměpisných zón?
Provoz je možný pouze v souladu s podmínkami a/nebo omezeními dané zeměpisné zóny.
Ano, pokud je výška letu omezena na 50 m a meteorologické podmínky jsou vyhovující.
x Ne, všechny lety prováděné v těchto zónách vyžadují povolení příslušného správního orgánu.
Ano, pokud je hmotnost UA nižší než 2 kg a meteorologické podmínky jsou vyhovující.


19. Kdo je odpovědný za pojištění dronu, je-li pojištění právními předpisy požadováno?
Pouze dálkově řídící pilot.
Jak provozovatel dronu, tak dálkově řídící pilot.
x Požadavek na pojištění provozu UA neexistuje.
Pouze provozovatel dronu.

13. Kde naleznete aktuální vyobrazení zeměpisných zón v ČR pro bezpilotní letadla?
Na internetových stránkách Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu (Eurocontrol).
Na internetových stránkách Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA).
x Na internetových stránkách Úřadu pro civilní letectví (ÚCL).
Na internetových stránkách Řízení letového provozu ČR, s.p. (ŘLP ČR, s.p.).


12. Jaký systém osvětlení musí být na bezpilotním letadle zastavěn pro noční lety?
Červená / zelená světla.
Žluté / červené stroboskopické světlo.
Zelené stroboskopické světlo.
x Bílé stroboskopické světlo.


10. Jaká je správná reakce dálkově řídícího pilota, pokud do zóny jeho provozu vstoupí jiný provoz letadel?
Musí dát přednost rozměrově menším letadlům.
Musí dát přednost všem jiným letadlům.
Musí dát přednost letadlu přilétávajícímu zprava.
x Musí dát přednost pouze letadlům s pilotem na palubě.


5. Která z následujících možností pro provoz UAS označených třídou C0 v podkategorii A1 je pravdivá?
x Dálkově řídící pilot může přelétat nezapojené osoby, ale nikdy shromáždění lidí.
Dálkově řídící pilot může přelétat shromáždění lidí a od nezapojených osob musí dodržovat vodorovnou vzdálenost alespoň 30 m.
Dálkově řídící pilot může přelétat nad shromážděním lidí a nad nezapojenými osobami.
Dálkově řídící pilot nepřelétává shromáždění lidí, a musí důvodně očekávat, že nebude přelétávat žádné nezapojené osoby.


3. Je provoz UAS v těsné blízkosti řízeného letiště povolen?
Ano, pilot musí dodržovat omezení dané příslušnými zeměpisnými zónami v oblasti provozu.
Ano, v blízkosti letiště může pilot létat v tzv. „NO-FLY“ zeměpisných zónách.
Ano, pilot nesmí létat pouze v prostoru aktivních vzletových a přistávacích drah letiště.
x Ne.


1. Jak můžete v souvislosti s provozem UAS definovat „mimořádnou situaci“?
Pouze situace, při níž je v důsledku úplné ztráty řízení nevyhnutelná havárie UA.
x Situace je definována jako „mimořádná“ pouze pokud je uvedena v seznamu „mimořádných události“ v materiálech AMC nebo v uživatelské příručce.
Pouze situace, přinichž dojde k ohrožení nezapojených osob a kdy je nevyhnutelná letecká nehoda.
Situace, při níž je reálná možnost provozu UAS omezena v důsledku jedné nebo více nepředvídaných (nenadálých) událostí.

psih747
nováček
Příspěvky: 3
Registrován: duben 21
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Registrace dronu - povinna od 31.12.2020

Příspěvekod psih747 » 25 dub 2021 16:24

Can someone answer the question about flights in the territory of Prague? Can you fly? If not, how do you get permission to fly and shoot?

petr22
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 53901
Registrován: únor 12
Pohlaví: Muž

Re: Registrace dronu - povinna od 31.12.2020

Příspěvekod petr22 » 25 dub 2021 16:32

There is a map of Czech air zones:
https://aisview.rlp.cz/

Centre of Prague is no flight zone, because of Prague Castle (Czech president residence). There are
many airfield around Prague - Ruzyne international airport, Kbely military airport and multiple small
airfields. And you are not allowed to fly over buildings and people.

To fly inside no fly zone it is neccesary to have permit from Czech CAA: https://www.caa.cz/

Of course Youtube is full of videos from drone owners who "just dont care". DJI drone should
not be able to take off inside no fly zone without firmware hack.

Technically "most legal" is to take off from one of city parks, stay above park area, take photos and land.

psih747
nováček
Příspěvky: 3
Registrován: duben 21
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Registrace dronu - povinna od 31.12.2020

Příspěvekod psih747 » 25 dub 2021 17:25

Petr, Thank you for your answer!
Am I right, that I can trust the DJI Fly application? Most of Prague territory is in "Altitude Zones", except PRAHA HRAD, and there is Altitude limit only, so can I fly there without risk (<120 meters)?
Screen in there- https://prnt.sc/121k9hc
I checked on https://www.dji.com/cz/flysafe/geo-map

petr22
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 53901
Registrován: únor 12
Pohlaví: Muž

Re: Registrace dronu - povinna od 31.12.2020

Příspěvekod petr22 » 25 dub 2021 17:42

Click on any point on the map to show active zones.
https://dronview.rlp.cz/index.php?dron&lang=2

I am afraid problem is R9 Praha (residential area) zone, that big red circle
around city center, where CAA permission is required.

Search Youtube for video "Chicken or Black Sheep" from Trappy, that is what
I call break all possible rules.

Safest way is to ask Czech CAA:
https://www.caa.cz/en/contacts/

Without drone, panoramic view is limited to public high places:
Watchtower on Petrin hill and view from Petrin hill. (big public park)
Lookout point on top of St. Vitus Cathedral on Prague Castle
Lookout point on top of TV tower on Zizkov.
Lookout on top of Old Town town hall tower.
Lookout on top Charles Bridge towers on both sides of river.
Letna (big public park).
Vysehrad fortress (big public park) top of fortification walls and many more places.

psih747
nováček
Příspěvky: 3
Registrován: duben 21
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Registrace dronu - povinna od 31.12.2020

Příspěvekod psih747 » 30 kvě 2021 13:05

There are my test results -

1. Jaká je maximální hmotnost nebezpečného zboží, které lze bezpilotním letadlem přepravovat v „otevřené“ kategorii provozu?
Maximální hmotnost není stanovena; přeprava nebezpečného zboží v „otevřené“ kategorii provozu je možná na základě zvláštního povolení Úřadu pro civilní letectví.
V „otevřené“ kategorii provozu nesmí být nebezpečné zboží přepravováno.
Maximální hmotnost je stanovena zvlášť pro každou podkategorii provozu (A1/A2/A3).
x Maximální hmotnost nesmí překročit 250 g.

2. Kdy je potřeba prohlédnout hlavní součásti UAS?
Pouze při letu nad shromážděními lidí.
Příležitostně.
Jen v případě nehody.
x Před každým letem a po něm.

3. Jaká je správná reakce dálkově řídícího pilota, pokud do zóny jeho provozu vstoupí jiný provoz letadel?
Musí dát přednost rozměrově menším letadlům.
Musí dát přednost všem jiným letadlům.
Musí dát přednost letadlu přilétávajícímu zprava.
x Musí dát přednost pouze letadlům s pilotem na palubě.


4. Kde naleznete aktuální vyobrazení zeměpisných zón v ČR pro bezpilotní letadla?
Na internetových stránkách Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA).
Na internetových stránkách Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu (Eurocontrol).
Na internetových stránkách Řízení letového provozu ČR, s.p. (ŘLP ČR, s.p.).
x Na internetových stránkách Úřadu pro civilní letectví (ÚCL).

5. Co znamená zkratka VLOS?
Ve virtuálním dohledu (Virtual Line of Sight).
x Ve vizuálním dohledu (Visual Line Of Sight).
S vizuálním omezením dohledu (Visual Limitation Of Sight).
S vizuálním omezením na místě (Visual Limitation On Site).

6. Co v kontextu bezpilotních letadel znamená prakticky zkratka VLOS?
V rámci předletové přípravy pilot zkontroloval předpověď počasí.
Pilot létá v blízkosti osob horizontálně.
Pilot létá se svým bezpilotním letadlem do takové vzdálenosti, že jej není schopen vidět.
x Pilot létá s bezpilotním letadlem tak, že je schopen ho po celou dobu letu vidět.


7. Při letu UA pod masivním ocelovým mostem lze důvodně předpokládat:
Neočekávanou ztrátu VLOS.
x Problém s magnetometrem a ztrátu signálu GNSS (např. GPS, Galileo).
Poruchu baterie a vysazení motoru.
Vyšší spotřebu baterie.

8. Jak můžete v souvislosti s provozem UAS definovat „mimořádnou situaci“?
Pouze situace, při nichž dojde k ohrožení nezapojených osob a kdy je nevyhnutelná letecká nehoda.
Situace, při níž je reálná možnost provozu UAS omezena v důsledku jedné nebo více nepředvídaných (nenadálých) událostí.
Pouze situace, při níž je v důsledku úplné ztráty řízení nevyhnutelná havárie UA.
x Situace je definována jako „mimořádná“ pouze pokud je uvedena v seznamu „mimořádných události“ v materiálech AMC nebo v uživatelské příručce.

9. Je provoz UAS v těsné blízkosti řízeného letiště povolen?
Ano, pilot musí dodržovat omezení dané příslušnými zeměpisnými zónami v oblasti provozu.
x Ne.
Ano, v blízkosti letiště může pilot létat v tzv. „NO-FLY“ zeměpisných zónách.
Ano, pilot nesmí létat pouze v prostoru aktivních vzletových a přistávacích drah letiště.

10. Může dálkově řídící pilot během letu bezpilotního letadla vykonávat úkoly pod vlivem psychoaktivních látek nebo alkoholu?
x Ne, nesmí.
Ano, ovšem pouze s dostatečnou provozní praxí.
Ano, ovšem pouze pod dohledem jiné osoby.
Ano, s ohledem na stupeň automatizace letu je to možné.

11. Jaký systém osvětlení musí být na bezpilotním letadle zastavěn pro noční lety?
Červená / zelená světla.
x Zelené stroboskopické světlo.
Bílé stroboskopické světlo.
Žluté / červené stroboskopické světlo.

12. Které z následujících tvrzení je správné?
Označení CE se vztahuje pouze na země Beneluxu.
Sabotáž je standardně pokryta pojištěním.
Rušení je porucha palubního počítače UAS.
x Každý členský stát EU si stanovuje zeměpisné zóny na svém vlastním území.

13. „Otevřená“ kategorie provozu vyžaduje:
Certifikaci UAS a osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota.
x Registraci provozovatele UAS, osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota a dodržování provozních omezení této kategorie provozu.
Povolení Úřadu pro civilní letectví.
Předložení posouzení bezpečnostních rizik nebo prohlášení (deklarace) o provozu Úřadu pro civilní letectví.

14. Kdo je provozovatelem letadla?
Prodejce bezpilotního letadla.
x Dálkově řídící pilot bezpilotního letadla.
Osoba odpovědná za to, že let bude proveden bezpečně a že dálkově řídící pilot má odbornou způsobilost pro třídu používaného bezpilotního letadla.
Výrobce bezpilotního letadla.

15. Doplňte správně následující větu: „Kontrolní seznam pro předletovou kontrolu...“:
používají pouze profesionální dálkově řídící piloti.
lze použít k informování nezapojených osob, čímž se z nich stanou osoby „zapojené“.
x používají piloti bezpilotních letadel k zajištění jejich bezpečného a legálního provozu.
může být využit policií ke kontrole, zda dálkově řídící pilot splňuje předpisy.

16. Které z údajů „předpovědi počasí“ by měly být pro provoz Vašeho UAS nejpodstatnější?
Letová dohlednost, atmosférický tlak.
Výstrahy na námrazu a bouřky, úrovně ozónové vrstvy a pylových alergenů.
x Teplota, vítr, srážky.
Všechna data meteorologické zprávy METAR.

17. Únavu dálkově řídícího pilota může zvýšit:
Současné provádění více činností.
Manuální řízení bezpilotního letadla.
x Všechny uvedené možnosti jsou správné.
Prodloužení doby letu nad původní předpoklad.

18. Jak správně zareaguje dálkově řídící pilot v případě neočekávaného přeletu nad nezapojenými osobami?
Okamžitě přistane.
Přelet nezapojených osob dokončí bez omezení a při zpátečním letu osoby přeletí znovu.
Zastaví UA nad nezapojenými osobami a počká, dokud osoby nezmizí z oblasti provozu.
x Co nejvíce zkrátí dobu, po kterou UA nad těmito osobami letí.

19. Které z tvrzení ohledně provozu UA nad stadionem s přítomnými diváky je správné?
Pokud je UA ve vlastnictví provozovatele stadionu, rozhoduje o provozu UA provozovatel stadionu.
x UA nesmí přelétat nad shromážděními lidí.
Provoz je možný, pokud jsou k tomu vhodné meteorologické podmínky.
Provoz je možný, pokud není pořizován záznam události.

20. Situační povědomí dálkově řídícího pilota je založeno na:
Schopnosti pilota provozovat UAS mimo vizuální dohled.
Schopnosti pilota ovládat UAS s pomocí pozorovatele bezpilotního letadla.
Schopnosti pilota ovládat UAS pomocí vizuálního systému připojeného ke kameře, jako je metoda FPV (first-person view).
x Schopnosti pilota vnímat všechna možná rizika v provozním prostředí, chápat je a jednat podle nich.

21. Je možné pořizovat snímky nebo videa soukromého života osob?
Ano, pokud jsou snímky a videa pořizovány v soukromých prostorech.
Ano, pokud jsou snímky a videa pořizovány ve veřejných prostorech.
x Ne, pokud nemáte od těchto osob výslovný souhlas.
Ano, pokud nejsou snímky a videa sdíleny na internetu.

22. Co je to „kontrolní seznam“ a jak jej lze použít, ve vztahu k provozu UAS?
Seznam dat předletových kontrol, který lze využít při jakékoli pojistné události.
Strukturovaný seznam oblastí provozu, které byly v souvislosti s provozem UAS již posouzeny. Při použití tohoto kontrolního seznamu není třeba předmětné oblasti provozu znovu posuzovat.
Seznam, který je potřeba použít k prokázání, že byly pravidelně prováděny všechny nezbytné kontroly UAS. Používá se výhradně pro potřeby pojištění provozu UAS a při kontrole policií.
x Strukturovaný seznam předepsaných položek a činností, které musejí být provedeny, nebo body, jež je třeba zohlednit. Lze ho použít např. pro předletovou přípravu, předletovou kontrolu, nouzové postupy, údržbu.

23. Které jsou nejčastější kmitočty datového spoje pro UAS?
15 GHz a 30 GHz.
25 GHz a 40 GHz.
100 MHz a 150 MHz.
x 2,4 GHz a 5,8 GHz.

24. Jaká je povolená maximální výška od nejbližšího bodu na povrchu země?
150 m
x 120 m
50 m
100 m

25. Jaké jsou v „otevřené“ kategorii provozu požadavky na registraci provozovatelů?
Registrace je povinná pro provozovatele bezpilotních letadel těžších než 250 g.
Registrace je povinná pro provozovatele všech bezpilotních letadel.
x Registrace je povinná pro provozovatele bezpilotních letadel těžších než 250 g, nebo letadel lehčích než 250 g, jsou-li vybavena záznamovým zařízením, jako je kamera nebo mikrofon, nejedná-li se o hračky.
Registrace je povinná pro provozovatele využívající bezpilotní letadla výhradně ke komerčním účelům.

26. UAS má určitá omezení týkající se prostředí provozu (rozsah provozních teplot, maximální odolnost vůči větru, meteorologické podmínky, atd.). Kde má dálkově řídící pilot tyto informace primárně hledat?
Na internetových stránkách Úřadu pro civilní letectví.
Na diskuzních fórech dálkově řídících pilotů.
Na internetových stránkách prodejce.
x V uživatelské příručce.


27. Do jaké vzdálenosti může pilot s bezpilotním letadlem letět?
Do vzdálenosti stanovené v příručce výrobce dodávané s bezpilotním letadlem.
x Do vzdálenosti, na kterou je pilot schopen bezpilotní letadlo jasně vidět bez použití technických prostředků jiných než brýle a kontaktní čočky, má přehled o vzdušném prostoru a pozoruje provozní prostředí.
Do vzdálenosti, na kterou je pilot schopen bezpilotní letadlo jasně vidět bez použití technických prostředků jiných než brýle a kontaktní čočky.
Do vzdálenosti maximálně 200 metrů od místa dálkově řídícího pilota.

28. Kde lze získat informace o výkonnostních omezeních konkrétního UA?
Na internetových stranách Úřadu pro civilní letectví.
x V uživatelské příručce daného UAS.
Praktickou zkouškou.
V regulačních materiálech Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA).

29. Kde získá dálkově řídící pilot registrační číslo provozovatele?
Registrační číslo je uvedeno na krabici originálního obalu UAS.
Všechny možnosti jsou správné.
Jako registrační číslo lze použít výrobní číslo UAS.
x Po registraci provozovatele prostřednictvím registračního systému spravovaného Úřadem pro civilní letectví.

30. Může mít konzumace alkoholu vliv na podmínky bezpečnosti letu?
x Ano, vždy.
Pouze při letu v řízeném vzdušném prostoru.
Ano, ale pouze pokud je hladina alkoholu v krvi vyšší než 0,5 promile.
Ne, konzumace alkoholu nemá na dálkově řídící piloty vliv.

31. Co z následujícího není v odpovědnosti dálkově řídícího pilota?
Získat aktualizované informace relevantní pro zamýšlený provoz ohledně zeměpisných zón publikovaných členským státem provozu.
Udržování situačního povědomí v průběhu letu.
x Dálkově řídící pilot musí bránit nezapojeným osobám ve vstupu do provozního prostoru.
Mít příslušnou způsobilost pro podkategorii zamýšleného provozu UAS pro provádění svých úkolů a mít při provozu UAS u sebe průkaz způsobilosti.


32. Musí dálkově řídící pilot před letem s UAS provést předletovou kontrolu jeho vybavení?
Ne, není povinností dálkově řídícího pilota zkontrolovat stav UAS před letem.
Ne, pouze pokud UAS létá pro komerční účely a přelétává pouze osoby zapojené do provozu.
x Ano, dálkově řídící pilot musí před letem zkontrolovat, že UAS funguje správně.
Ano, ale pouze pokud došlo k nedávnému poškození UAS a pilot ho byl schopen opravit.

33. Kdo je odpovědný za pojištění dronu, je-li pojištění právními předpisy požadováno?
Požadavek na pojištění provozu UA neexistuje.
Jak provozovatel dronu, tak dálkově řídící pilot.
x Pouze provozovatel dronu.
Pouze dálkově řídící pilot.

34. Je povoleno létat bezpilotním letadlům uvnitř zeměpisných zón?
Ano, pokud je hmotnost UA nižší než 2 kg a meteorologické podmínky jsou vyhovující.
Ne, všechny lety prováděné v těchto zónách vyžadují povolení příslušného správního orgánu.
Ano, pokud je výška letu omezena na 50 m a meteorologické podmínky jsou vyhovující.
x Provoz je možný pouze v souladu s podmínkami a/nebo omezeními dané zeměpisné zóny.

35. Která z následujících možností pro provoz UAS označených třídou C0 v podkategorii A1 je pravdivá?
Dálkově řídící pilot může přelétat nezapojené osoby, ale nikdy shromáždění lidí.
Dálkově řídící pilot může přelétat nad shromážděním lidí a nad nezapojenými osobami.
x Dálkově řídící pilot nepřelétává shromáždění lidí, a musí důvodně očekávat, že nebude přelétávat žádné nezapojené osoby.
Dálkově řídící pilot může přelétat shromáždění lidí a od nezapojených osob musí dodržovat vodorovnou vzdálenost alespoň 30 m.

36. Která z následujících kombinací tříd bezpilotních letadel a podkategorie provozu "otevřené" kategorie provozu připouští provoz nad nezapojenými osobami?
Třída C2 / podkategorie A1
Třída C4 / podkategorie A3
Třída C1 / podkategorie A2
x Třída C0 / podkategorie A1

37. V jaké minimální horizontální vzdálenosti od osob je povoleno létat s bezpilotním letadlem v podkategorii A2?
Nezapojené osoby je možné přelétávat.
150 metrů, nebo 30 metrů, je-li aktivován nízkorychlostní režim.
20 metrů.
x 30 metrů, případně 5 metrů s aktivovaným nízkorychlostním režimem. Pro letadla bez štítku s označením třídy je však tato vzdálenost navýšena na 50 m.

38. Proč je důležité při pořizování snímků nebo videí pomocí UAS zohlednit problematiku GDPR?
Aby se zabránilo šíření utajovaných informací.
Aby se zabránilo letům v zakázaném vzdušném prostoru.
x Aby se předešlo fotografování osob takovým způsobem, který umožňuje jejich identifikaci na snímcích.
Aby se zabránilo jakémukoli porušování zákazu fotografování.

39. Pokud při provozu konkrétního UAS dojde k „mimořádné situaci“, co je obecně potřeba zohlednit?
Každé bezpilotní letadlo je jiné, a specifika je proto třeba ověřit v průběhu letu v uživatelské příručce daného UAS.
x Každé bezpilotní letadlo je jiné, a specifika je proto třeba ověřit před letem v uživatelské příručce daného UAS.
Každé bezpilotní letadlo je jiné, a specifika je proto třeba ověřit před letem v regulačních materiálech Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA).
Postup je vždy stejný, bez ohledu na to, o jaké bezpilotní letadlo se jedná.

40. Která z následujících možností představuje nezapojenou osobu?
Pozorovatel UA.
x Turista sledující provoz.
Osoba, která byla poučena a výslovně souhlasila s účastí na provozu.
Dálkově řídící pilot
________________________________________________________________

Výsledek testu: USPĚL(A)
Gratulujeme, požadavek na absolvování online testu teoretických znalostí byl splněn. Bylo Vám vystaveno evidenční číslo pilota. Současně Vám byl vystaven a na Vámi uvedený e-mail zaslán doklad o absolvování online výcviku.

Počet zodpovězených otázek 40
Celkový počet otázek 40
Počet chybných odpovědí 6

petr22
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 53901
Registrován: únor 12
Pohlaví: Muž

Re: Registrace dronu - povinna od 31.12.2020

Příspěvekod petr22 » 30 kvě 2021 13:23

4. je spatne - is wrong - https://dronview.rlp.cz/ (RLP - Rizeni letoveho provozu)

1, 8 - pravdepodobne take spatne - propably wrong too.

14. provozovatel nemusi byt nutne pilot / provozovatel is not necessary pilot


 • Mohlo by vás zajímat
  Odpovědi
  Zobrazení
  Poslední příspěvek
 • Ilustrator 2020 - problém textu v křivce
  od showpayne » 13 srp 2023 17:50 » v Design a grafické editory
  4
  3410
  od Grander
  14 srp 2023 14:44

Zpět na “Reklamace a zákony”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 3 hosti